ТРЕТА ТРАНСАНАЦИОНАЛНА СРЕДБА НА ПРОЕКТНИ ТИМОВИ И УЧЕСТВО НА  МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО БАКАУ, РОМАНИЈА ВО РАМКИ НА ERASMUS + ПРОЕКТОТ СПОДЕЛЕНО ПРИЈАТЕЛСТВО” “L’AMITIE EN PARTAGE” ”SHARING FRIЕNDSHIP” 

Во периодот од 25 до 30 мај 2019 година во Бакау, Романија, проектниот тим од нашето училиште во состав: Светлана Стојкова, Горанче Велков, Даниела Мијалковска, Јулија Николовска и Тоде Николовски учествуваа на последната транснационална средба на проектни тимови во рамки на ERASMUS + ПРОЕКТОТ ”СПОДЕЛЕНО ПРИЈАТЕЛСТВО” кој е финансиран од ЕУ во рамки на образовната програма за образование, млади и спорт под клучната акција 2.

За време на средбата нашиот проектен тим учествуваше и на Меѓународна конференција организирана од координатор училиштето “Alexandru Cel Bun” под  работен наслов » LA VIOLENCE DÉTRUIT, L’AMITIÉ CONSTRUIT »

За време на конференцијата која се одржа на Универзитетот “George Bacovia”,  учесниците ги поздрави координаторката на проектот D-r.Elena Sophica Dumitrascu, директорката на училиштето Camelia Stamate и инспектор  Florentina  Stanciu.

На конференцијата со свои говори учесниците ги поздравија и градоначалниците на местата од кои доаѓаат партнер училиштата: Бакау(Романија), Лозово, Чашка, Лазин(Полска). Воедно свое излагање имаа и претставниците од нашата Национална агенција за европски образовни програми и мобилност г-дин Дејан Златковски и г-ѓа Снежана Орловиќ-Стојановиќ.

Целта на проектот е да ја зацврсти самодовербата кај учениците, да ја подигне свеста за борбата против насилството во училиштата и преку откривање на богатствата на другите култури учениците да ја развијат толеранцијата и почитта кон другите. Посетите, средбите и обуките што се дел од овој проект во изминатите две години овозможија наставниците да развијат методи и вештини што ќе им овозможат целите на проектот да ги инкорпорираат во секојдневната настава во училиштата. Националната агенција ги охрабри учесниците во проектот за дисеминацијата на резултатите од истиот, но и понатамошна презентација на проектот пред другите чинители во образовниот процес со цел позитивните практики од овој проект да станат дел  од образовниот процес на национално ниво.

Во рамки на конференцијата беа: презентирани резултатите и продуктите на проектот, споделени искуства на учениците кои беа вклучени во активностите на ниво на училиште и во мобилностите надвор од своите земји. 

Свое излагање имаше и универзитетскиот професор Рамона Флореа која говореше за насилството во училиштата-проблеми во воспитно-образовниот систем во врска со насилството и начини, методи и стратегии за превенција и справување. Освен тоа беа организирани и тркалезна маса и работилници на: англиски, француски и романски јазик.

Особен печат остави и учеството на тренер-едукаторите Emilia Ilie и Simon Illie од агенцијата   EXE Trainning, Bucharest.

На Меѓународната конференција беше промовирана и публикација на трудови на англиски и француски јазик под истиот работен наслов

» LA VIOLENCE DÉTRUIT, L’AMITIÉ CONSTRUIT ». Свои трудови во истата имаат и:

координаторката Светлана Стојкова, “L’education-promotion des conduites pacifiques chez les jeunes”.

директорот на училиштето Горанче Велков, “Etiology of  agresive behavior  and strategies for preventing violence in  the school” и

психологот Даниела Мијалковска, “The need for new approaches to preventing school violence / Alternative intervention  strategies  against  bullying”

Како се најдовме во овој проект?

  • Преку апликација на повик  за учество со проекти од страна на  Еразмус+ Програмата на Европска комисија за образование, обука, млади и спорт
  • Во рамки на Клучна акција 2 / КА 2 што подразбира  соработка за иновација и размена на добри практики

Подакција 01 :Стратешки партнерства во областа на образование, обука и млади

Соработката за иновација и размена на добри практики им овозможува на организациите да работат заедно, со цел да ги подобрат нивните мерки за учениците и да споделуваат иновативни практики.

 

Од  учебната 2017/2018-та  година нашето училиште реализира Европски-образовен проект Erasmus + под насловот

во рамки на клучната акција KA 201 на Европската образовна програма во кој учествува  проектниот тим и тим од  20-тина ученици од предметна настава. 

Проектниот тим го предводи  координаторот-наставничката по француски јазик, Светлана Стојкова, а нејзини соработници се директорот  на училиштето  Горанче Велков-координатор-организатор на активности  и психологот во училиштето,  Даниела Мијалковска-асистент за логистика, односи со ученици и промоција  и дисеминација на проектот.

Проектот  се реализира по добиен  грант од Европската комисија за образование, млади и спорт на Европската Унија во рамки на Erasmus + програмата.

Истиот подразбира стратешко партнерство помеѓу шест европски училишта од следниве земји: Романија, Италија, Полска, Бугарија и Македонија, а наши партнери се следните училишта: Scoala Gimnaziala “Alexandrucel Bun, Бакау, Романија-кои се  воедно  и координатори на проектот, Szkola Podstawowa im. Mikolaja Kopernika w Lazynie II од Лазин (Торун) Полска, Istituto Comprensivo di Bosaод Боза, Сардинија(Италија), Никола J. Вапцаров” од Хаџидимово, Бугарија и училиштето Тодор Јаневопштина Чашка.

Нашиот проект е за толеранцијата и пријателство, за културните разлики и наследството. Бидејќи секоја култура е збир на постојани влијанија, тоа е можност за нас да ја покажеме нашата разновидност, традиции, уметност, музика, како и оние на нашите партнери. Исто така ги цениме културите на различните малцинства и нивните традиции во нивната разновидност до големо пријателство и толеранција. Различните размени што ги имавме преку е-Твининг,  Фејсбук, заеднички ги дефинираа основите на нашиот проект. Проектот им помага на учениците да започнат меѓународен дијалог со своите врсници од Европа  за теми поврзани со толеранцијата и пријателството. Целта на педагошкиот проект “Споделување на пријателството” е пред  се зајакнување на  самодовербата кај децата, подигнување на  свеста за борбата против насилството во училиштето.  Проектот  ги  промовира мултикултурализмот,  толеранцијата и пријателството меѓу младите од различни култури и земји.Ние веруваме дека откривањето на богатството на разноликост  од другите култури го отвораат умот кон толеранцијата и почитувањето на другиот.Воедно претставува силен двигател за личен развој на младите и прилика за професионален развој на наставниците преку директна  размена на искуства во образовните практики на земјите – партнери. Посетите на другите земји и партнер-училишта  и обуките им овозможуваат на наставниците да ги подобрат  наставните  методи и приоди  и своите компетенции во работата со учениците. Ние сакаме да ги подготвиме нашите деца да станат одговорни граѓани способни да придонесат кон развојот на едно општество, демократско, плуралистичко и отворено за другите култури. Проектот има  за цел да ја зајакне свеста кај учениците за  борба против предрасудите и сите форми на дискриминација (културни, социјални, филозофски).

Работни јазици  на проектот се англискиот и  францускиот што подразбира начин на ефективна промоција на франкофонијата заради развивање на трајни вредности кај училишната популација, толеранцијата, мулти и интеркултурализмот.

Проектот ќе се реализира во соработка со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во периодот од 01.09.2017- 01.09.2019-та година.

Досега се реализирани  бројни активности со ученици и наставници, како што се работилници, културни настани, електронски  размени, истражувања, директни средби и мобилности со ученици, транснационални средби на проектни тимови :

  • Прва транснационална средба –обука на проектни тимови во Scoala Gimnaziala “Alexandru Cel BunБакау, Романија, во периодот од 10-14.10.2017-та година.

 

  • Мобилност со ученици во Италија.

LTTA( Learning, teaching, training activities).Домаќин и организатор -“Istituto  Comprensivo di Bosa од Боза, Сардинија(Италија), во периодот од 22.03.-28.03.2018.

 

  • Мобилност со ученици во Полска.

LTTA (Learning, teaching, training activities). Домаќин и организатор Szkola Podstawowa im. Mikolaja Kopernika w Lazynie II од Лазин, Полска, во периодот од 04.04.-11.04.2018-та година

 

  • Втора транснационална средба на проектни тимови во Лозово, 05.-19.05.2018, Лозово

 

  • Меѓународна конференција за мултикултурализам и толеранција, 05.2018, Лозово.

 

  • Мобилност со ученици во Бугарија.

LTTA(Learning, teaching, training activities). Домаќин и организатор

Nikola I. Vaptzarovод  Хаџидимово, во периодот од 14.10.-20.10.2018 год.

 

Следуваат уште голем број активности на училишно ниво, активности на соработка, како и уште една мобилност со ученици,  во   партнер училиштето  во Чашка, март 2019, како и завршната транснационална средба на проектни тимови во Бакау, Романија во мај 2019-та година.

 Нашиот проект е дел од успешните приказни на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност – Билтен.

https://www.na.org.mk/index.php/mk/novosti-detalna/items/uchestvo-na-nacionalnata-agencija-na-megjunarodna-konferencija-vo-lozovo.html?fbclid=IwAR1PrI-vMzxm_aZwwLK1cesAxCqOp6WfqL6MzK8ipEOskweWROlj7n-gjh0

Call from 2017: We had received a grant under KA2 action in Erasmus + Programme in 2017 under  K2 action Partnership strategies in the school education / Cooperation for inovation and exchange  good practices

Identification Number of the Project  2017-1-RO01-KA201-037385

   The name of the project:Sharing friendship”/”L’amitie en partage”/“Spodeleno prijatelstvo” 

Name of the school applicant:The project is coordinated by the Romanian National agency and our project school coordinator „Alexandru Cel Bun“ from Bacau, Romaia.

The project  started  in September  2017 and it will last till 31. august 2019.

We have our ongoing  project activities with our partners from:

1.       Coordinator- Romania-“Scuola  Gimnaziala Alexandru Cel Bun”, Bacau, 2.      Bulgaria- “Nikola I.. Vaptzarov”Hadzidimovo, 3.      Italy – Instituto Comprensivo di Bosa, Sardegna4.      Poland- Szkola Podstawowa Mikolaya Kopernika v Lazyne5.      OU. “Todor Janev”, Caska, Macedonia. 

Our fb profile:

https://www.facebook.com/lamitieenpartage.erasmus.9

Our project web page:

http://www.erasmus2017.eu/

Our project is about tolerance and friendship, about cultural differences and heritage. Because each culture is a set of sustained influences it is an opportunity  for us to show our diversity, traditions, art, music as well as those of our partners.

We also value the cultures of the various minorities and their traditions in their diversity to a great friendship and tolerance.

The various exchanges we’ve had through eTwinning and facebook, work collaboratively defined the bases of our project.

6 schools are coordinated from the Romanian team.

The project helps students to initiate an international dialogue with correspondent on the themes related to the tolerance and friendship. This shows how this cultural and linguistic diversity is expressed in poetry music and sport. The project also includes the creation of a site, recording a CD with dances and songs of the partners, an interactive book and a Roman Photo.

The pedagogical project “Sharing friendship” objectives aim to strengthen self-confidence among children, raise awareness of the fight against school violence, autonomy so that image of themselves from the educational point of view, we believe that the discovery of the riches of other cultures opens the mind to the tolerance and respect for the other. Visits and training allow teachers to improve the methods, management class and skills.

We want to prepare our children to become responsible citizens capable of contributing to the development of a society democratic, pluralist and open to other cultures. Ensure all students opportunities for social emancipation. Combat prejudices and all forms of discrimination (cultural, social, philosophic).  The diversity of the partnership which brings together different institutions, of different sizes, located in rural and urban areas, and with a strong European dimension guarantee rich practices of the experiments varied discussions, useful results and a strong motivation.

The acquisition of the notion of the importance of their respect, through sports games rules, is the skill which must stand before the future European citizens. Thanks to the diversity of the partner countries and the sharing of our findings, our experiences and our practices we give meaning to the training of our students. Indeed it will be promoting our best way to convey that attach to the tolerance and friendship.