Трет ден од виртуелната мобилност на Еразмус+ „Калеидоскоп“

Трет ден од виртуелната мобилност на Еразмус + проектот “Kалеидоскоп” во организација на нашето училиште со почесни гости: Г-ѓа Марија Николова(Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците во рамки на МОН), г-ѓа Лоредана Паску(Аташе за културна и образовна соработка на Романската амбасада), претставници на Француската амбасада г-ѓа Љупка Димова(Аташе за јазична соработка при Француската амбасада) и г-дин Бранко  Чобанов(Заменик директор на Француски институт).

Втор ден од виртуелната мобилност на Еразмус+ „Калеидоскоп“

Презентација на македонскиот образовен систем пред нашите партнери; Мултикултурен квиз CAHOOT; Еден поинаков свет: споделување на искуства и препораки на учениците и наставниците во врска со наставата и учењето на далечина во време на Covid-19 пандемијата; Традиционални песни и танци;

Домаќини на виртуелна мобилност на Еразмус+ проект "Калеидоскоп"

Чест и задоволство е што нашето училиште од денес е домаќин на една поинаква-виртуелна мобилност со ученици и наставници во рамки на еден од многуте Еразмус + проекти кои ги реализираме. Од денес до 4 јуни сме домаќини на трета (виртуелна) мобилност во рамки на Еразмус + проектот “Калеидоскоп”/”Kaléidoscope” 2019-1-FR01-KA229-062110_6 во кој наш координатор е училиштето “College Général De Gaulle” Le Moule, Guadeloupe(Прекуморска Франција), а наши останати партнери се училишта од: Португалија, Бугарија, Романија и Турција. Ние сме Еразмус училиште. Тоа не прави поразлични и попрепознатливи од другите. Одиме напред со нови подвизи и претстојни мобилности.

Еразмус + проект /Партнерства помеѓу училишта

Проектот ‘’KALEIDOSCOPE’’ е проект кој е финасиран преку Програмата на Европската Комисија  за образование, млади и спорт, во рамки на Erasmus +  програмата за  2019 година под клучната акција 2 /КА 229-Стратешки партнерства во областа на училишно образование чија основна цел е размена на добри практики меѓу партнер училишта од Европа.

Партнери во проектот:

Координатор:College  Général  De Gaulle,Гвадалупе(Прекуморска Франција)

  1. Scoala Gimnaziala Nr.1 Rovinari Р.Романија
  2. OOU “Metodi Mitevskl-Brico” Лозово Р. Македонија
  3. Escola Básica Integrada de Arrifes  Р. Португалија
  4. Ulvi Saime Kaya Ilkokulu -Р.Турција

5.        Sredno uchilishte “Nikola Vaptsarov” Р . Бугарија

Времетраење на  проектот:1.9.2019  до  31.8.2021

Лого на проектот                                   

Мултикултурата  ја зголемува  интеркултурната компетентност на учениците и наставниците и би можело позитивно да влијае на секојдневниот живот на вклучените училишта.

Основна цел на проектот е да се се зголеми интересот на учениците  за други култури, други земји, да се подобри нивното познавање на животот и образованието на земјите партнери. Конечно, целта е да се промовира толеранција кон другите култури. Учествотото   во проектот е единствениот начин за повеќето од нив да патуваат во странство со оглед на нивниот социјален статус и да бидат во контакт со други млади луѓе во Европа.

Исто така, би сакале да се обучуваме како наставници за нови иновативни практики наспроти тенденцијата на напуштање на училиштето  или недостаток на мотивација на нашите ученици. Сето ова ќе ги зголеми нашите интеркултурни компетенции и позитивно ќе влијае на секојдневниот живот на училиштата кои се посветени на тоа како и на јакнење на самодовербата кај учениците и наставниците.

Цели на проектот:

  • еднаквост за сите, без оглед на нивната боја, националност, јазик или религија;
  • мотивирање на наставниот кадар за прмена на инклузивен пристап во образовниот процес;
  • откривање на реалности различни од сопствените;
  • мултидисциплиниран приод;
  • подобрување на вештини(јазични и интерперсонални);
  • учење и промоција на  францускиот  јазик.

Методологија

Нашите активности ќе им овозможат на сите наши учесници можности за социјална еманципација. Неповолните предрасуди (културни, социјални, идеолошки) ќе останат зад нив. Состаноците, тркалезните маси, работилниците и соработката ќе промовираат заеднички рефлексии во синергијата ипојавата на нови идеи и заеднички развој на адаптирани производи за подобро разбирање на реалностите. На вклучените наставници овој проект ќе ги им ги зајакне и прошири нивните знаења и педагошки практики што ќе им ги пренесат на колегите. Преку различни активности, учесниците ќе имаат многу можности да развијат низа одржливи вештини, вклучувајќи личен, професионален развој и соработка.

Наставниците ќе се стекнат со вештини и искуства за: нови/различни педагошки практики, тимска работа, користење на  ИКТ како алатка за комуникација и обука – професионално збогатување преку откривање на други методологии.

Основни производи
Мултикултурен календар, ЦД-а, ДВД-а, видеа, слајд-шоу, блог и веб-страницa, филм, PPT, фотографии, e-книга, брошури и секако уметнички дела.