Лична карта на училиштето

Повеќе информации за нас можете да прочитате подолу

ООУ ,,Методи Митевски-брицо‘‘

ул.,,Маршал Тито‘‘бб | 0.Лозово

Повикај не: 032/458-005 работно време: 7:00-16:00

 • ООУ ,,Методи Митевски-Брицо

Име на училиштето

 • ул. ,,Маршал ТИто‘‘ бб, Лозово

Адреса, општина, место

 • 032/458-005

телефон

 • 032/458-996

фах

 • mmbricolozovo@gmail.com

е-маил

 • http://www.metodimitevskibrico.edu.mk

веб страна

 • 1965 година

Година на основање

 • 1002-510

верификација/број на актот

 • 06. 06.1986 год.

Година на верификација

 • македонски

Јазик на кој се изведува наставата

 • 1965 година

Година на изградба 

 • 06. 06.1986 год.

Година на верификација

 • тврда

Тип на градба

 • 1286 м 2

Површина на објектот

 • 1275 м 2-централно училиште

Површина на спортски терени и игралишта

 • прва

Училиштето работи во смена

 • централно парно греење

Начин на загревање на училиштето

 • 9

Број на одделенија

 • 17

Број на паралелки

 • една/прва

Број на смени

Close Menu