ООУ ,,Методи Митевски - Брицо” Лозово

Дознајте повеќе за нас, со клик на копчето подолу

Нашата галерија

Најдобариот начин за да добиете некоја претстава за нас е да ја разгледате нашата галерија. Тоа може да го направите со клик на копчето подолу.

Училиште со традиција, раст и развој

ООУ ,,М.М.Брицо” од Лозово во воспитно образовниот процес функционира од далечната 1958 година и постигнува завидни резултати на општинско, државно и меѓународно ниво од сите области.

            Училиштето отсекогаш било и останува значаен фактор за човекот и неговата заедница. Од непроценливо значење е неговата улога во животот на современиот човек.

Долг и напорен е учителскиот позив, но и благороден. Секое зрнце семе посеано меѓу нашите воспитаници ‘рти,  никнува и вродува плод.

 Веќе шеесет години го вградуваме нашето дело во основата и растот на нашето училиште. Ги воспитуваме и едуцираме нашите ученици да го следат нашиот пример и продолжат нашето дело. Годините се редат, успесите растат.

На 21.12.2018-та година, во нашето училиште се одвиваше настанот  “Талентот во нас”,  кој е во функција на поттикнување и афирмирање  на посебните интереси, способности, креативноста и  талентираноста кај учениците.

17

паралелки

213

ученици

24

наставници

3

Стручни соработници

Наша визија  е остварување на надежта за  квалитетно  образование на  децата и младите кое  поттикнува соживот меѓу  различните националности и етничка припадност. Веруваме дека образованието значи  референтна рамка за  градење  на систем   на вредности кои  во себе   вклучуваат димензија на мултиетничка соработка и  толеранција.

МОТО:

“ДА СЕ УЧИ ЗА ДА СЕ ЗНАЕ,ДА СЕ ДРУЖИ ЗА ДА СЕ БИДЕ!”

СЛОГАНИ:

“ГРАДИМЕ МИР, ТОЛЕРАНЦИЈА И ДЕМОКРАТИЈА”

“УЧИЛИШТЕТО Е ХРАМ НА ЗНАЕЊЕ”

“САКАМЕ УЧИЛИШТЕ КОЕ Е СОВРЕМЕНО, ЕФЕКТИВНО, АТРАКТИВНО И ПРИВЛЕЧНО, БЕЗБЕДНО, УРЕДНО, КВАЛИТЕТНО, ОТВОРЕНО.”

Нашето училиште настојува да изгради заедничка визија со постојано охрабрување на членовите на колективот. Всушност неминовна е потребата од операционализирање на нашето работење, дефинирање на она што сме спремни да го направиме и секако да се најде соодветен начин како соработниците и околината да ја подржат промената и да се вклучат во нејзина успешна имплементација. Подобрувањето на работата на училиштето претставува обврска и одговорност на сите негови партиципиенти насочена кон подобрување на квалитетот на наставата и учењето.                           

Во својата мисија училиштето ќе се грижи за развивање на силна внатрешна мотивација, натпреварувачки дух, иницијативност, иновативност, креативност и визионерство. Наша мисија е да ја развиваме свеста за правата и одговорностите, имајќи го во предвид еднаквиот третман кон сите ученици, без разлика на пол, нивната етничка припадност, социјален и материјален статус и националност.

Да се поттикнува и негува слободата на мислење, взаемното почитување, толеранцијата и рамноправност на сите субјекти во училиштето.

 

адреса

Посетете не!

ул.Маршал Тито бб, Лозово, Македонија

телефон

Повикајте не!

+389 (32) 458 005
fax:+389 (32) 458 996

е-пошта

Контактирајте не!